Finansiella mål

Styrelsen i Cedergrenska har antagit ett antal finansiella mål kopplade till bolagets fortsatta tillväxt:

Omsättningstillväxt 

Genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 15 procent per år på medellång sikt.

Organisk tillväxt

Av omsättningstillväxten ska den organiska omsättningstillväxten uppgå till minst 7 procent per år på medellång sikt.

EBITA-marginal

Bolaget ska ha en årlig EBITA-marginal om minst 8 procent.

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskulden i relation till EBITDA ska inte överstiga 2x över tid.