MEdia

Pressmeddelanden

2021-11-22

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring om inkråmsförvärv av Margarethaskolan

Som ett led i sin tillväxtstrategi har Cedergrenska AB (”Cedergrenska”) ingått en avsiktsförklaring om inkråmsförvärv av Margarethaskolans förskole- och skolverksamhet och skolbarnomsorg som drivs utan vinstintresse av Knivsta friskola Ekonomisk förening (”Föreningen”). Det är parternas avsikt att så snart som möjligt ingå ett inkråmsöverlåtelseavtal och att genomföra inkråmsförvärvet under 2022. Tillträdet villkoras av att Föreningen håller föreningsstämma varvid medlemmarna röstar för genomförandet av affären, att Cedergrenska ingår hyresavtal avseende verksamhetens lokaler med befintlig hyresvärd samt att Cedergrenska beviljats samtliga tillstånd från myndighet för att överta verksamheten. Den preliminära köpeskillingen avses uppgå till 2 MSEK motsvarande Föreningens nuvarande skuldsättning.

Parterna har enats om att strukturera affären som en inkråmsöverlåtelse, vilket inkluderar bl.a. inventarier, varulager, personal, serviceavtal och alla handlingar, arkiv, dokument och liknande information avseende verksamheten. Cedergrenska bedömer att förvärvet kommer att tillföra koncernen en omsättningsökning om 40 MSEK/år och ökar Cedergrenskas elevunderlag med ca 300 elever. Inkråmsöverlåtelseavtalet kommer att ingås mellan Föreningen och ett dotterbolag vilket för närvarande är under upprättande.

Sedan tjugo år tillbaka har Knivsta friskola ekonomiska förening bedrivit skolverksamhet i anslutning till Margarethahemmet i Knivsta kommun. En framgångsrik verksamhet vars pedagogik i stora slag varit Reggio Emilia-inspirerad. Grundskolan och förskolan har nyligen flyttat in i nya lokaler med plats för upp till 300 barn i grundskolan och 80 barn i förskolan.  Komplexiteten i driften av den större skolan och utmaningen i att hela tiden kunna ge skolans personal det bästa huvudmannastödet har lett till att föreningens styrelse fått uppdraget att sondera terrängen för ett eventuell byte av huvudmannaskapet. Cedergrenska AB blev inbjuden i processen och efter ett flertal möten föll styrelsens val på just Cedergrenska som förslag till val av ny huvudman för verksamheten på den kommande extra föreningsstämman.

Cedergrenska driver idag högkvalitativa grundskole- och förskoleverksamheter i norra innerstaden och norr om Stockholm upp emot Uppsala och Norrtälje.  Med cirka 3000 barn och elever i de två segmenten är Cedergrenska en start privat aktör i detta kluster och Margarethaskolan är en viktig del i att fortsätta bygga en plattform för samarbeten skolorna emellan som gynnar både elever och personal. Genom Cedergrenska får Margarethaskolan tillgång till starka lokala stödfunktioner och inspirerande samarbete runt skolutveckling, något vi är övertygande om i förlängningen kommer att gynna barnen på skolan. 

Sofia Rosmark, ordförande i Knivsta friskola ekonomiska förening kommenterar: ” Att förslag på valet av huvudman hamnade på Cedergrenska beror på både deras nyfikenhet på Margarethaskolan, transparens och vad vi tror personal, pedagoger och rektor på skolan behöver. Vi är så stolta över "vår" skola och hoppas nu att stämman röstar för styrelsens förslag. Cedergrenska, som professionell huvudman, kommer kunna hjälpa Margarethaskolan att växa och utvecklas!”

Niklas Pålsson, VD för Cedergrenska kommenterar: ”Vi är stolta över att ha blivit valda av styrelsen som förslag till ny huvudman av den väl fungerande verksamheten i Margarethaskolan. Vi ser inte bara fram emot att få förvalta detta vidare utan ser det eventuella bytte av huvudman som en chans att lyfta skolans kvalitet ytterligare inom flertalet områden. Nästa steg blir att få möta föreningens medlemmar på den extra föreningsstämman och berätta om den spännande gemensamma framtid vi ser för skolan och barnen”.  

För mer information, kontakta:

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: +46 73-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 22 november 2021, klockan 21:00 CET.


Om Cedergrenska AB (publ)

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Idag består Cedergrenska av cirka 6000 elever i Norra innerstaden och Nordost om Stockholm i ett tiotal olika utbildningsföretag. Cedergrenskas idé om nära samarbeten mellan skolor, oavsett vad det gäller, är ytterligare en bärande kraft. Ett arbetssätt som över lång tid kommer att göra att skolorna inom Cedergrenska levererar en högre kvalitet för barn och elever och att de anställda trivs bättre och stannar längre. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter