MEdia

Pressmeddelanden

2022-01-13

Cedergrenska ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Växjö Fria Gymnasium

Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska”) har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Växjö Fria Gymnasium i Växjö. Gymnasieskolan har idag cirka 500 elever och omsätter cirka 62 MSEK med en justerad EBITA om cirka 8 MSEK innevarande år.

De nuvarande ägarna, Claes Bromander och Thomas Denward (genom Denbro AB) har kommit överens om en överlåtelse av Växjö Fria Gymnasium till Cedergrenska AB, som får förtroende att förvalta och utveckla verksamheten vidare.

Målet är att Cedergrenska tillträder skolan under februari 2022. Köpeskillingen uppgår till 45 MSEK. Köpeskillingen beräknas utifrån en värdering på kassa- och skuldfri basis (Enterprise Value) med sedvanlig tillträdesjustering. Intjäningen i verksamheten förväntas stiga kommande läsår med fler elever, ökade elevbidrag samt synergieffekter. Avskrivningarna kommer vidare minska då inköp till de nya lokalerna skrivits av.

Sedan 2001 har Växjö Fria Gymnasium bedrivit skolverksamhet och idag är skolan den största friskolan i Växjö inom gymnasium med fokus på högskoleförberedande program. Skolan är en väl etablerad verksamhet som till största del består av gymnasieskola och erbjuder undervisning i Ekonomi, Naturvetenskap, Vård- och omsorg samt Samhällsvetenskap. Inom alla gymnasieprogram finns det möjlighet att välja nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom Ishockey, fotboll och innebandy. Skolan har även vuxenutbildning med cirka 80 elever inom Vård- och omsorg samt Barn- och fritid. Växjö Fria Gymnasium har därtill en resursskola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Skolan lägger stort fokus på arbetsmiljö och nyligen flyttade de in i nyrenoverade lokaler som de själva utformat efter elevernas behov. De nya lokalerna ligger i expansiva Arenastaden i Växjö som är ett av de bästa idrottsområdena i Sverige med goda exploateringsmöjligheter och med växande barnkullar.

Cedergrenska erbjuder idag högkvalitativa högskoleförberedande program och yrkesprogram inom gymnasieskolan i norra innerstaden och norr om Stockholm, med totalt cirka 3000 elever. Gymnasieverksamheten bedrivs under varumärkena Marina Läroverket, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium Campus Kista och Tibble Gymnasium Campus Täby.

Håkan Söderström, skolchef för Cedergrenska: ”Vid vårt första möte med företrädare för VFG imponerades jag över hur skolan utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete och på vilket sätt skolans ledning och medarbetare bedriver samt utvecklar verksamhetens undervisningspraktik. Jag ser framför mig att samtliga gymnasieskolor inom Cedergrenska ges stora möjligheter till framgångsrika samarbeten i framtiden. Detta främst med tanke på skolornas likartade utbildningsutbud vad beträffar gymnasieprogram och på det faktum att flera av våra skolors utbildningsinriktning, inte minst inom idrottsutbildning på hög nivå, utgörs av en mycket ambitiös och ömsesidig satsning på att bedriva utbildning i toppklass.”

Claes Bromander och Thomas Denward, grundare av VFG: ”Vi startade skolan höstterminen 2001 med 34 elever och idag är Växjö Fria Gymnasium den största friskolan i Växjö inom gymnasiesegmentet med ca 500 elever. Vi är oerhört stolta och glada över den fina verksamhet som vi och våra medarbetare har byggt upp genom åren. Men nu är det dags att gå vidare och eftersom detta är vårt livsverk så har det varit väldigt viktigt vem det är som tar över ägarskapet av skolan.”

Vidare kommenterar, Thomas Denward: ”Vi är mycket nöjda med att det blir Cedergrenska som tar vid där vi slutar. De har en skolverksamhet som passar in väldigt bra med Växjö Fria Gymnasiums nuvarande verksamhet och har skolledare och pedagoger med lång erfarenhet i sin ägargrupp och deras syn på lärande stämmer väl överens med vår.”

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska: ”Det är mycket spännande att det är inom vårt största segment, gymnasieskola, som vi för första gången etablerar oss utanför Storstockholm. Cedergrenska tar nu klivet in i ett nytt geografiskt område och kluster. Växjö är en kommun i tillväxt med växande behov av undervisningsalternativ. Kommun är också positiv till privata alternativ. Vi ser fram emot att VFG blir en del av den Cedergrenska familjen av skolor med hög kvalitet. Det finns många områden att samarbeta kring i framtiden.”

För mer information, kontakta:
Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: +46 73-400 02 31
E-post:
niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 13 januari 2022, klockan 16:00 CET.


Om Cedergrenska AB (publ)

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har visat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Idag består Cedergrenska av cirka 6000 elever i Norra innerstaden och Nordost om Stockholm i ett tiotal olika utbildningsföretag. Cedergrenskas idé om nära samarbeten mellan skolor, oavsett vad det gäller, är ytterligare en bärande kraft. Ett arbetssätt som över lång tid kommer att göra att skolorna inom Cedergrenska levererar en högre kvalitet för barn och elever och att de anställda trivs bättre och stannar längre. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter