Historik

2007 – 2010

2007 sålde Täby kommun Tibble Gymnasium till den dåvarande rektorn samt ekonomichefen. De nya ägarna erbjöd i samband med förvärvet de anställda att bli delägare i ägarbolaget Tibble Fristående Gymnasium TFG AB (”TFG”). Vid tiden för förvärvet närmade sig rektorn samt ekonomichefen pensionsålder. 

2011 – 2017

2011 sålde den avgående rektorn samt ekonomichefen för TFG sitt innehav till den tillträdande rektorn Håkan Söderström, som tillträtt 2010, samt ekonomi- och historieläraren Niklas Pålsson. Ekonomichefen sålde några år senare. Övriga anställda förblev delägare. Från 2011 drev Niklas Pålsson och Håkan Söderström Tibble Gymnasium med visionen att verksamheten skulle bli den mest eftertraktade gymnasieskolan i nordöstra Stockholm. Niklas Pålsson antog positionen som VD för TFG vid sidan av sina arbetsuppgifter som pedagog inom ekonomi och historia. För att utveckla utbildningen sattes pedagogerna i fokus och pedagoger med ett stort driv gavs ytterligare utrymme för sina tankar och idéer. Ledord bland skolans pedagoger blev samarbete, ömsesidig respekt, professionalism samt ett stort engagemang.

Under 2012 förvärvade TFG grundskolan Täby Friskola. Förvärvet skapade möjligheter till samarbeten som förbättrade utbildningen som bedrevs inom Tibble Gymnasium. Därutöver kunde Täby Friskolas pedagoger ägna mer tid åt utbildning tack vare TFGs stödfunktioner. 

Genom satsningar på att attrahera högkvalificerade pedagoger lyckades TFG ytterligare stärka kvaliteten på skolornas utbildningar. Bland annat lanserades Sveriges första traineeprogram för nyexaminerade pedagoger och antalet förstelärare i skolorna ökade. Genom satsningarna kunde TFG attrahera de främsta pedagogerna. Satsningen på förstelärare på naturvetenskapsprogrammet på Tibble Gymnasium gjorde att antal förstahandssökande elever ökade från 16 till 86 stycken under perioden. Arbetet medförde att skolornas varumärken stärktes. Söktrycket på framförallt gymnasiet ökade över lag kraftigt under denna period. Vid periodens start hade Tibble Gymnasium cirka 280 sökande i första hand i gymnasievalet och i slutet av perioden var den siffran uppe i 617 stycken. 

2018 – 2021

2018 blev starten för Cedergrenskas expansiva förvärvsstrategi i form av förvärven av Stockholms Idrottsgymnasium, Atleticagymnasiet samt Almaskolan. Skolorna gav Cedergrenska en etablerad position inom idrottsutbildningar i Stockholm samt ett mer diversifierat utbud av högstadie- samt gymnasieutbildningar. 

Under 2019 förvärvade Cedergrenska Förskolan i Ullna, Ullnaskolan, Täby Förskola samt Fredborgskolan. Förvärven av förskolorna öppnade ett nytt segment för Cedergrenska. Fredborgskolan var vid förvärvet en av Österåkers största grundskolor.

2020 förvärvades Marina Läroverket. Förvärvet breddade Cedergrenskas utbud inom gymnasiala utbildningar samt tillförde Bolaget dess första yrkeshögskola som är specialiserad inom sjö och skärgård. Under samma år genomfördes ett utvecklingsarbete inom Atleticagymnasiet i nära samarbete med Tibble Gymnasium för att höja kvaliteten på skolans utbildningar. I samband med detta bytte verksamheten namn till Tibble Gymnasium Campus Kista. 

2021 förvärvades Helleborusskolan som är en grundskola med verksamhet i Täby och Österåker för elever i behov av extra stöd.